Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης-αναβάθμισης χώρου άθλησης Τ.Κ. Αετοράχης

b_450_300_16777215_00_images_ypai8ries_drasthriotites_xeroaetoraxis.jpgΟ Δήμος Βορείων Τζουμέρκων διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σε ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Υποέργο: Προμήθεια υλικών αποκατάστασης-αναβάθμισης χώρου άθλησης Τ.Κ. Αετοράχης».

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία, συμπληρώστε τα στοιχεία σας:
Τα στοιχεία σας*
e-mail*