Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Δημήτριος Τσιλογιάννης, Νικόλαος Βαΐτσης, Παναγιώτα Βάνα-Μολώνη, Σεβαστή Ράπτη και Χρήστος Σκαμνέλος. Αναλυτικά:


Τσιλογιάννης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
- Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου.
- Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων – επιχειρήσεων και εμπορίου.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου.

Βαϊτσης Νικόλαος – Θεματικός Αντιδήμαρχος
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
- Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης –αποχέτευσης –ομβρίων,  στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ –ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  θέματα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των προσβάσεων προς τους ορεινούς βοσκοτόπους σε συνεργασία και με τους κατά τόπον Αντιδημάρχους.
- Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.
- Επιβλέπει  τη  λειτουργία  του  γραφείου  κίνησης  των  οχημάτων  του  Δήμου  (οδηγοί, χειριστές, τήρηση βιβλίων, εντολές κίνησης)
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους

Βάνα-Μολώνη Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Πραμάντων
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους.

Ράπτη Σεβαστή - Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους

Σκαμνέλος Χρήστος - Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τις Δημοτικές Ενότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τσιλογιάννης Δημήτριος: 6951930777, 6945708640 & 2659360228 / Fax: 2651061421
Βαΐτσης Νικόλαος: 6951930775, 6972851123 & 2659062140 / Fax: 2659061421
Βάνα-Μολώνη Παναγιώτα: 6972692485
Ράπτη Σεβαστή: 6974382491
Σκαμνέλος Χρήστος: 6974838490