Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Δημήτριος Τάτσης, Νικόλαος Βαΐτσης, Νικόλαος Γέροντας, Σεβαστή Ράπτη και Χρήστος Σκαμνέλος. Αναλυτικά:

Τάτσης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους

Βαϊτσης Νικόλαος – Θεματικός Αντιδήμαρχος
Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Είναι υπεύθυνος για την Τ.Κ. Πραμάντων της Δ.Ε. Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και συγκεκριμένα:

- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πραμάντων.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πραμάντων.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης –αποχέτευσης –ομβρίων.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ –ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών.

-Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. για την επίλυση των προβλημάτων της.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
- Έχει  τον  έλεγχο  και  την  εποπτεία  για  θέματα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  στην επικράτεια του Δήμου.
- Έχει τον έλεγχο για τη συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των προσβάσεων προς τους ορεινούς βοσκοτόπους σε συνεργασία και με τους κατά τόπον Αντιδημάρχους.
- Έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου.
- Επιβλέπει  τη  λειτουργία  του  γραφείου  κίνησης  των  οχημάτων  του  Δήμου  (οδηγοί, χειριστές, τήρηση βιβλίων, εντολές κίνησης)
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους
-Έχει τον γενικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα προσέλευσης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης και γενικότερα εύρυθμης λειτουργίας.

-Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου.
-Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων-επιχειρήσεων και εμπορίου.

- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες  στο σύνολο του Δήμου.

 Γέροντας Νικόλαος – Αντιδήμαρχος

Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Είναι υπεύθυνος για τις Τοπικές Κοινότητες Αμπελοχωρίου και Ραφταναίων της Δ.Ε. Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και συγκεκριμένα:
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους.
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
- Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου
Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Ράπτη Σεβαστή - Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους

Σκαμνέλος Χρήστος - Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τις Δημοτικές Ενότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου
Κατά τόπον αρμοδιότητες:
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.
- Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
- Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ' ύλην αντιδήμαρχο.
- Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
- Τελεί πολιτικούς γάμους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τάτσης Δημήτριος: 6973308503
Βαΐτσης Νικόλαος: 6951930775, 6972851123 & 2659062140 / Fax: 2659061421
Γέροντας Νικόλαος: 6944441978
Ράπτη Σεβαστή: 6974382491
Σκαμνέλος Χρήστος: 6974838490