Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Νικόλαος Βαΐτσης, Βασίλειος Αλεξίου, Αιμίλιος Πατσούρας, Δημήτριος Γιώτης και Ευάγγελος Γιωτόπουλος (με θητεία μέχρι 31-12-2023).

 

Αναλυτικά:

Βαΐτσης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και  υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Πραμάντων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

Είναι υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Πραμάντων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και συγκεκριμένα:

  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

  Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της.

 Τελεί πολιτικούς γάμους

Καθύλην αρμοδιότητες

 Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου.

 Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου.

 Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων – επιχειρήσεων και εμπορίου

  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην επικράτεια του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου.

 

Αλεξίου Βασίλειος -  Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της.

• Tελεί πολιτικούς γάμους

 

Πατσιούρας Αιμίλιος - Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας.

 Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

  Τελεί πολιτικούς γάμους

 

Γιώτης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και υπεύθυνος για τις Δ.Ε. Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.

  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες.

  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.

  Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο.

  Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.

• Τελεί πολιτικούς γάμους.

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

 

Γιωτόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού στην επικράτεια του Δήμου.

 Έχει τον έλεγχο και την ευθύνη για τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Έχει την ευθύνη εποπτείας των κληροδοτημάτων του Δήμου, δημιουργώντας σχετικό αρχείο με όλα τα στοιχεία τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία τους.

• Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και υγιεινής της λειτουργίας και του προσωπικού του Δήμου και την συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας και συγκεκριμένα:

-          Θα παρακολουθεί το βιβλίο γραπτών υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας και θα μεριμνά για την δρομολόγηση ενεργειών σύμφωνα με τις υποδείξεις αυτές.

-          Θα επεξεργάζεται όλες τις οδηγίες που δίνονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας και θα μεριμνά ώστε αυτές να γίνονται γνωστές σε όλο το προσωπικό, ανάλογα με τις διάφορες ειδικότητες.

-          Θα μεριμνά ώστε να παρέχονται στο προσωπικό τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και οτιδήποτε υποδεικνύεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας.

-          Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θα μεριμνά για τυχόν απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία.

 Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης υπεύθυνος, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με την Ειδική Γραμματεία για την προστασία ζώων συντροφιάς, κατά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών στα διοικητικά όρια ευθύνης του Δήμου, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία από τους αρμόδιους φορείς η απομάκρυνση των πληγέντων και απειλούμενων δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Βαΐτσης Νικόλαος: 6906003395 & 2659062140 / Fax: 2659061421

Αλεξίου Βασίλειος: 6972858081

Πατσούρας Αιμίλιος: 6987050905

Γιώτης Δημήτριος: 6972895096

Γιωτόπουλος Ευάγγελος: 6937209009

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk