Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Δημήτριος Τάτσης, Νικόλαος Βαΐτσης,  Σεβαστή Ράπτη, Γεώργιος Κότσιας και Παναγιώτα Μολώνη (με θητεία μέχρι 31/10/2021). Αναλυτικά:

Τάτσης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού. 

 

Βαϊτσης Νικόλαος – Θεματικός Αντιδήμαρχος

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Τελεί πολιτικούς γάμους στην Δ.Ε. Πραμάντων 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου. 

• Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων – επιχειρήσεων και εμπορίου 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην επικράτεια του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου.

 

Ράπτη Σεβαστή - Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έλεγχος και εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Συντονισμός – παρακολούθηση εξέλιξης υλοποίησης των μεγάλων έργων στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. 

• Σχεδιασμός εκπόνησης μελετών για το νέο ΕΣΠΑ. 


Κότσιας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τις Δημοτικές Ενότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους. 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

 

Μολώνη Παναγιώτα- Αντιδήμαρχος υπεύθυνη για την Δημοτική Ενότητα Πραμάντων

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τάτσης Δημήτριος: 6973308503
Βαΐτσης Νικόλαος: 6906003395 & 2659062140 / Fax: 2659061421
Ράπτη Σεβαστή: 6974382491
Κότσιας Γεώργιος: 6972245145
Μολώνη Παναγιώτα: 6972692485