Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει πέντε Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι οι Νικόλαος Βαΐτσης, Ευάγγελος Γιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Κοντζιάς, Πέτρος Κωσταδήμας και Ιωάννης Λάμπρος (με θητεία μέχρι 9/1/2023).

Αναλυτικά:

Γιωτόπουλος Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Κατσανοχωρίων

Κατά τόπον αρμοδιότητες:

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας στην επικράτεια του Δήμου. 

 

Βαΐτσης Νικόλαος – Θεματικός Αντιδήμαρχος

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Τελεί πολιτικούς γάμους στην Δ.Ε. Πραμάντων 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου. 

• Έχει τον γενικό έλεγχο και την εποπτεία των Τμημάτων ΚΕΠ του Δήμου. 

• Έχει την αρμοδιότητα σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των προμηθειών και των αποθηκών του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοτικών τελών 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία σε θέματα καταστημάτων – επιχειρήσεων και εμπορίου 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην επικράτεια του Δήμου. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας και πρασίνου στην επικράτεια του Δήμου.

 

Λάμπρος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έλεγχος και εποπτεία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Κωσταδήμας Πέτρος- Αντιδήμαρχος για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης- υπεύθυνος για τις Δημοτικές Ενότητες Βαθυπέδου, Καλαρρυτών, Ματσουκίου και Συρράκου

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τις δημοτικές ενότητες, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενη με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών των δημοτικών ενοτήτων, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους. 

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

 

Κοντζιάς Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για τη Δημοτική Ενότητα Πραμάντων

Κατά τόπον αρμοδιότητες: 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. 

• Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα πολιτικής προστασίας, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα δημοτικού φωτισμού, που αφορούν τη δημοτική ενότητα, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΙΝΤΕΡΝΕΤ και Τηλεοπτικών Σταθμών της δημοτικής ενότητας, συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο καθ’ ύλην αντιδήμαρχο. 

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

• Εκπροσωπεί τον Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς της. 

• Τελεί πολιτικούς γάμους 

Στοιχεία επικοινωνίας

Γιωτόπουλος Ευάγγελος: 6937209009

Βαΐτσης Νικόλαος: 6906003395 & 2659062140 / Fax: 2659061421

Λάμπρος Ιωάννης: 6977095288

Κωσταδήμας Πέτρος: 6948535058

Κοντζιάς Κωνσταντίνος: 6987527390

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk