Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

b_450_300_16777215_00_images_diafores_dimarxeio_makria.jpgΟ Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων και των Νομικών του Προσώπων.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Δείτε την περίληψη διακήρυξης εδώ
Δείτε τη διακήρυξη προμήθειας εδώ
Δείτε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ
Δείτε το υπόδειγμα του έντυπου της οικονομικής προσφοράς εδώ